Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anskaffelsesforskriften

Alminnelig kunngjøring av konkurranse

EØS-kunngjøring

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Navn og adresser

Statens vegvesen Region midt
971 032 081
Postboks 2525
Molde
6404
NO
Kontaktperson: Dagfinn Wie
Telefon: +47 90936453
NUTS-kode:  NO062 -  Nord-Trøndelag
Fylke: Nord-Trøndelag
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.vegvesen.no

I.3)

Kommunikasjon

Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:  
https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/156443
Tilleggsinformasjon finnes på
adressen ovenfor:  
Tilbud eller forespørsel om å delta sendes
til følgende adresse: 
Statens vegvesen Region midt
Postboks 2585
Steinkjer
7737
NO
NUTS-kode:  NO062 -  Nord-Trøndelag
Fylke: Nord-Trøndelag
Internettadresse(r):
Nettsted oppdragsgiver: www.vegvesen.no

I.4)

Type oppdragsgiver

Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
I.5)

Hovedaktivitet

Alminnelig offentlig tjenesteyting

Del II: Kontrakten

II.1)

Anskaffelsens omfang

II.1.1)

Tittel

Fv. 17 og 720 Dyrstad-Sprova-Malm. E-2 Beitstadsundbrua
Referansenummer:  17/3768
II.1.2)

Hoved-CPV-kode

45000000  -  Bygge- og anleggsvirksomhet
II.1.3)

Type kontrakt

Bygge- og anleggsarbeid
II.1.4)

Kort beskrivelse

Entreprisen E-2 Beitstadsundbrua omfatter bygging av ny bru over Beitstadsundet inkludert tilhørende elektroarbeider, asfaltering og montering av rekkverk og lysmaster. Beitstadsundbrua er 580 meter lang og 11 meter bred i typisk tverrsnitt. Ved nordre ende skal brua breddeutvides for venstresvingefelt og for å tilfredsstille siktkrav fra fv. 720.
II.1.6)

Informasjon om delkontrakter

Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
II.2)

Beskrivelse

II.2.2)

Tilleggs-CPV-kode(r)

45221100  -  Anleggsarbeid i forbindelse med bruer
45233100  -  Byggearbeid i forbindelse med anlegg av veier
II.2.3)

Sted for gjennomføring

NUTS-kode:  NO062 -  Nord-Trøndelag
Fylke: Nord-Trøndelag
Hovedarbeidssted eller sted for gjennomføring:  
Steinkjer og Verran kommuner
II.2.4)

Beskrivelse av anskaffelsen

Entreprisen E-2 Beitstadsundbrua omfatter bygging av ny bru over Beitstadsundet inkludert tilhørende elektroarbeider, asfaltering og montering av rekkverk og lysmaster. Beitstadsundbrua er 580 meter lang og 11 meter bred i typisk tverrsnitt. Ved nordre ende skal brua breddeutvides for venstresvingefelt og for å tilfredsstille siktkrav fra fv. 720. Brua har 6 spenn. Landkar i akse 1 og 7 skal bygges som kasselandkar med rom for inspeksjon av fuge og lager. Landkar og pilarer skal utføres i betong. Begge landkar fundamenteres på sprengsteinsfylling på faste masser over berg. Bruas overbygning består av en lukket stålkasse og brudekke i betong.
II.2.5)

Tildelingskriterier

Kriteriene nedenfor
Pris
II.2.7)

Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen

Slutt: 31.10.2019
Denne kontrakten kan fornyes: nei
II.2.10)

Informasjon om alternative tilbud

Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
II.2.11)

Informasjon om opsjoner

Opsjoner: nei
II.2.13)

Informasjon om EU-midler

Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
II.2.14)

Tilleggsinformasjon

Statens vegvesen Region midt kunngjør oppdraget på vegne av Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Del III: Juridisk, økonomisk, finansiell og teknisk informasjon

III.1)

Kvalifikasjonskrav

III.1.1)

Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister

Oversikt og kort beskrivelse av vilkår:  Leverandøren skal ha nødvendig kompetanse og erfaring, både teknisk og faglig, og økonomisk og finansiell kapasitet. Opplysninger om leverandøren skal gis gjennom innlevering av utfylt ESPD-skjema. Tilbyder skal være lovlig etablert foretak. Det samme gjelder hver enkelt av deltakere i et ev. arbeidsfellesskap (leverandørgruppe). Samtlige leverandører skal framlegge skatteattest for merverdiavgift eller tilsvarende offentlige avgifter, og skatteattest for skatt. Systematisk HMS-arbeid: Tilbyder skal ha system og rutiner som sikrer at HMS-arbeidet drives på en systematisk måte iht. internkontrollforskriften. Jf. bekreftelse i E5 tilbudsskjema. Ulykkesfrekvens (H1-verdi): Dersom tilbyder er arbeidsfellesskap (leverandørgruppe), gjelder kravene for hver enkelt av deltakerne. Kravene gjelder også for evt. foretak som leverandøren støtter seg på for å være kvalifisert. Gjennomsnittet av H1-verdi for de siste tre år bør være lavere enn 10. Gjennomføringsevne omfatter omsetning, nøkkelpersoners kompetanse og organisering. Det vil bli gjort en samlet vurdering for de krav som er stilt under kriteriet gjennomføringsevne. Omsetning: Tilbyders gjennomsnittlige årlige omsetning bør være minst like stor som den årsomsetning kontrakten vil generere. Nøkkelpersoners kompetanse: Det kreves teknisk og faglig kompetanse og relevant erfaring hos nøkkelpersoner som disponeres for oppdraget. Organisering: Det kreves at organiseringen av gjennomføringen av kontrakten er tilstrekkelig bemannet og at tilbyder har kapasitet og evne til å håndtere uforutsette forhold i kontrakten.
III.1.2)

Økonomisk og finansiell kapasitet

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Det kreves at tilbyders egenkapital er positiv. Dersom tilbyder er arbeidsfellesskap
(leverandørgruppe), gjelder kravet for hver enkelt av deltakerne. Kravet gjelder også for
evt. foretak som leverandøren støtter seg på for å være kvalifisert. Dokumentasjon av eventuelle vesentlige endringer i tilbyders egenkapital i forhold til siste revisorbekreftede regnskap skal følge tilbud.
III.1.3)

Teknisk og faglig kvalifikasjoner

Oversikt og kort beskrivelse av kvalifikasjonskrav:  
Tilbyder skal ha erfaring fra arbeid av samme art og vanskelighetsgrad. Dokumentasjonskrav: Opplysninger om referanseprosjekt skal følge tilbud. Statens vegvesens og andre byggherrers erfaringer med tilbyder vil bli vurdert. Det kreves at tilbyder kan vise til referanser til relevante kontrakter som han selv har gjennomført på tilfredsstillende måte. Opplysninger om oppdrag tilbyder har hatt i løpet av de siste årene, med navn på referanser hos oppdragsgiver, skal følge tilbud. Leverandører som deltar i konkurransen i fellesskap: Leverandørgruppen skal være solidarisk ansvarlige overfor byggherre og tredjemann. Leverandørgruppen må sørge for nødvendig dokumentasjon av sine samlede kvalifikasjoner. Videre skal hver enkelt leverandør som deltar i fellesskapet, hver for seg gi alle opplysninger som er krevd for sitt foretak. Det må som del av dette også leveres komplett utfylt ESPD-skjema for hver slik leverandør der dette er gjort gjeldende for konkurransen. Foretak som leverandøren må støtte seg på: Dersom leverandøren må støtte seg på andre for å oppfylle de nærmere angitte kvalifikasjonskrav, må leverandøren dokumentere overfor oppdragsgiver at han vil ha rådighet over de nødvendige ressursene, jf. foa §16-10(2).
III.2)

Kontraktsvilkår

III.2.3)

Informasjon om medarbeidere med ansvar for gjennomføring av kontakten

Det er obligatorisk å oppgi navn og faglige kvalifikasjoner for medarbeidere som skal stå for gjennomføringen av kontrakten

Del IV: Prosedyre

IV.1)

Beskrivelse

IV.1.1)

Type prosedyre

Åpen anbudskonkurranse
IV.1.8)

Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
IV.2)

Administrativ informasjon

IV.2.2)

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  25.09.2017
Lokal tid:  12:00
IV.2.4)

Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på

Norsk
IV.2.6)

Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende

Tilbud må være gyldig til:  20.11.2017
IV.2.7)

Tilbudsåpning

Dato:  25.09.2017
Lokal tid:  13:00
Sted:  
Statens vegvesen, Steinkjer kontorsted, Byavegen 48, 7715 Steinkjer
Informasjon om hvem som deltar og tilbudsåpningen:  
Offentlig tilbudsåpning.

Del VI: Utfyllende informasjon

VI.1)

Informasjon om gjentakelse

Dette er en gjentakende anskaffelse:  nei
VI.2)

Informasjon om elektroniske arbeidsflyter

Elektronisk bestilling vil bli brukt
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betaling vil bli brukt
VI.3)

Tilleggsinformasjon

Tilbudskonferanse vil finne sted 23.08.2017 kl. 12.00. Møtested: Statens vegvesens prosjektkontor, Asphaugen, adresse: Asphaugvegen 32, 7724 Steinkjer
VI.4)

Klagebehandling

VI.4.1)

Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

Statens vegvesen Region midt
Molde
NO

VI.4.4)

Organ som kan gi informasjon om klagebehandling

Statens vegvesen Region midt
Postboks 2525
Molde
6404
NO

VI.5)

Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED

14.08.2017

Du forlater nå Doffin

for et annet system