Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III

Bygge- og anleggsarbeid

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Kirkelig fellesråd i Oslo
976987608
Akersbakken 32
0172  Oslo
NO
Nettsteder:
Nettsted oppdragsgiver: http://www.oslo.kirken.no
Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/1304
Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/121508
Ytterligere informasjon kan fås her:
Nekom AS
880250132
Postboks 4, Teie
3106  Nøtterøy
NO
Kontaktperson: Otto H. Berg
Telefon: +47 33383350
E-post: otto.berg@nekom.no
Faks: +47 33383351
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:
Nekom AS
880250132
Postboks 4, Teie
3106  Nøtterøy
NO
Kontaktperson: Otto H. Berg
Telefon: +47 33383350
E-post: otto.berg@nekom.no
Faks: +47 33383351
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Type oppdragsgiver

Annet: Kirkelig fellesråd
I.3)

Hovedaktivitet

 • Fritid, kultur og religion
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Frogner kirke - Orgelrehabilitering med tilleggselementer

II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Bygge- og anleggsarbeid
  Totalentreprise
  Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:

  Oslo

  NUTS-kode
  NORGE
  Fylke:  Oslo
  Kommune:  Oslo
  II.1.3)

  Kunngjøringen gjelder inngåelse av

  Kontrakt
  II.1.5)

  Kort beskrivelse

  Nåværende orgel inneholder 53 stemmer, hvorav 35 stemmer, samt lader og belger er fra et orgel som den norske orgelbygger August Nilsen bygget til Oslo domkirke i 1880-årene. Størst mulig grad av pipematerialet, samt orgeldeler fra dette orgelet skal inngå i det nye orgelet og legge premisser for en klanglig/estetisk helhet. Nåværende verkoppstilling ønskes i hovedsak videreført, men orgelet skal ha nytt frittstående spillebord med elektrisk traktur og registratur med setzerkombinasjoner. Orgelhus/fasade er av svak håndverksmessig og materiell kvalitet. Som opsjon ønskes derfor forslag på nytt orgelhus/fasade tilpasset kirkens interiør.

  II.1.6)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  45212361   Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Kirke
  Tilleggsvokabular
  37311300   Orgler
  II.1.7)

  Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

  Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
  II.1.8)

  Delkontrakter

  Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Nei
  II.1.9)

  Opplysninger om alternative tilbud

  Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning:  Nei
  II.2)

  Leveransens mengde eller omfang

  II.2.1)

  Totalleveransens mengde eller omfang:

  Rehabilitering av kirkeorgel med tilleggselementer.

  Anslå totalverdi eksklusiv MVA
  mellom 7000000  og 9000000  NOK
  II.2.2)

  Opplysninger om opsjoner

  Opsjoner: Ja
  Beskriv disse opsjonene:

  Orgelhus/fasade er av svak håndverksmessig og materiell kvalitet. Som opsjon ønskes derfor forslag og pristilbud på nytt orgelhus/fasade tilpasset kirkens interiør.

  II.2.3)

  Opplysninger om forlengelse

  Kontrakten kan forlenges: Nei
  II.3)

  Kontraktens varighet

  Varighet i måned(er): 024 

  Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

  III.1)

  Betingelser i kontrakten

  III.1.1)

  Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves:

  Bankgaranti

  III.1.2)

  De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser

  Fast pris.

  Betalingsbetingelser:

  30 % ved kontraktsinngåelse.

  20 % ved oppstart av arbeidet på verkstedet.

  40 % når orglet er levert til kirken

  Restbeløpet når orglet er intonert og godkjent av domorganisten i Oslo.

  III.1.4)

  Andre særlige vilkår

  Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Ja
  beskriv disse særlige vilkårene: 

  Kontraktsvilkår er NS 3431 med Oslo kommunes endringer og tilføyelser til denne standarden. Leverandører og deres underleverandører plikter å ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke, se

  konkurransegrunnlagets kontraktsmal.

  III.2)

  Kvalifikasjonskrav

  III.2.1)

  Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak.

  III.2.2)

  Økonomisk og finansiell kapasitet

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Leverandøren skal ha god økonomisk kapasitet til å gjennomføre oppdraget/kontrakten. Se konkurransegrunnlaget.

  Eventuelle minste standardnivåer:
  III.2.3)

  Tekniske og faglige kvalifikasjoner

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Leverandøren skal ha tilstrekkelig gjennomføringsevne, herunder

  tilfredsstillende kapasitet til å gjennomføre oppdraget.

  Meget god faglig kompetanse hos leverandøren generelt og hos de personer som skal være ansvarlig for utførelsen av kontraktsarbeidene.

  Det kreves at leverandøren som firma har god erfaring fra gjennomføring av tilsvarende arbeider, herunder arbeid med restaurering av kirkeorgler innenfor det aktuelle stilområdet.

  Det kreves at leverandøren har et tilfredsstillende kvalitetssikringssystem.

  Se konkurransegrunnlaget.

  III.3)

  Særskilte betingelser i forbindelse med tjenestekontrakter

  III.3.1)

  Opplysninger om en bestemt profesjon

  Er utførelsen av tjenesten forbeholdt en bestemt profesjon: Nei
  III.3.2)

  Personer som er ansvarlige for utførelsen av tjenesteytelsen

  Vil juridiske personer måtte oppgi navnene og de faglige kvalifikasjonene for de personer som er ansvarlige for utførelsen av de aktuelle ytelser: Ja

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  Konkurranse med forhandling
  Er tilbyderne i forhandlet prosedyre allerede blitt utvalgt:  Nei
  IV.1.2)

  Begrensning av antall leverandører som vil bli invitert til å delta

  List opp kriteriene som vil bli benyttet for å begrense antall tilbydere: 

  Dette er en anskaffelse som følger forskrift om offentlige anskaffelser kap. II og utvelgelse skjer etter foa. § 11-8.

  IV.1.3)

  Reduksjon av antall tilbud under konkurranse med forhandlinger eller ved konkurransepreget dialog

  Vil det bli benyttet en faseoppdelt prosedyre for å gradvis redusere antall løsninger som skal drøftes eller tilbud det skal forhandles om:  Ja
  IV.2)

  Tildelingskriterier

  IV.2.1)

  Tildelingskriterier

  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
  IV.2.2)

  Opplysninger om elektronisk auksjon

  Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.1)

  Saksnummer hos oppdragsgiver

  2014 FK-orgel

  IV.3.2)

  Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

  Nei
  IV.3.3)

  Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)

  Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
  IV.3.4)

  Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

  15.12.2014 - 12:00
  IV.3.6)

  Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

  Dansk, Engelsk, Svensk
  Annet: 

  Norsk

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.1)

  Opplysninger om gjentakende innkjøp

  Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
  VI.2)

  Opplysninger om EU-midler

  Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
  VI.3)

  Tilleggsinformasjon:

  Anskaffelsen følger prosedyren konkurranse med forhandling i ett trinn. Det betyr av kvalifikasjonsvurdering skjer samtidig med tilbudsvurdering. All dokumentasjon som etterlyst skal leveres sammen med tilbudet på entreprisen. Dato oppgitt i pkt.IV.3.4. er siste frist for leverandørene til å levere tilbud. Det understrekes at dette er en TED kunngjøring av en anskaffelse som følger forskriftens del II i og med at kontraktsverdien er under eøs-terskelverdiene. Dette er gjort for å nå et bredere marked. Konkurransegrunnlaget er gjort nedlastbart i doffin. Tilbud og all etterspurt dokumentasjon skal leveres for mottak i lukket og merket forsendelse innen fristen til Kirkelig fellesråd i Oslo. Frist: 15.12.2014, kl. 12:00. Deltakelse i konkurransen skjer for deltakernes egen kostnad.

  VI.4)

  Prosedyre for klagebehandling

  VI.4.1)

  Kontaktpunkt til instans som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen

  Kirkelig fellesråd i Oslo
  Akersbakken 32
  0172  Oslo
  NO
   

  Tvisteløsningsorgan

  VI.4.2)

  Innsendelse av klager

  Informasjon vedrørende tidsfrist(er) for innsendelse av klage:
  VI.4.3)

  Kontaktpunkt for å innhente informasjon om klagebehandling og prosess for innsendelse av klager

  VI.5)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  25.09.2014

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system