Doffin

Database for offentlige innkjøp

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kunngjøring om konkurranse

Klassisk sektor

Kunngjøring iht FOR 2006-04-07 nr 402 del I og III

Tjenesteytelse

Del I: Oppdragsgiver

I.1)

Kontaktinformasjon

Kystverket
874783242
Postboks 1502
6025  Ålesund
NO
Kontaktperson: Per Erik Juvkam
Telefon: +47 07847
E-post: per.erik.juvkam@kystverket.no
Nettsteder:
Nettsted kjøperprofil: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/1270
Elektronisk tilgang til konkurransedokumenter og annen informasjon: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Documents/Folder/114726
Elektronisk innlevering av tilbud eller forespørsel om deltakelse: https://kgv.doffin.no/ctm/Supplier/Notice/245796
Ytterligere informasjon kan fås her: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Spesifikasjoner og ytterligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende dynamisk innkjøpsordning) fås her:Ovennevnte kontaktpunkt(er)
Tilbud eller forespørsel om deltakelse skal sendes til: Ovennevnte kontaktpunkt(er)
I.2)

Type oppdragsgiver

Departement med underliggende etater eller annen nasjonal myndighet
I.3)

Hovedaktivitet

 • Alminnelig offentlig tjenesteyting
I.4)

Anskaffelse på vegne av andre oppdragsgivere

Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere: Nei

Del II: Kontraktens gjenstand

II.1)

Beskrivelse

II.1.1)

Navn på anskaffelsen gitt av oppdragsgiver:

Felles ressursregister

II.1.2)

Type anskaffelse og utførelses- eller leveringssted

Tjenesteytelse
  Kategori7:  EDB og beslektede tjenester
  Hovedleverings- eller hovedutførelsessted:

  Tromsø

  NUTS-kode
  NORGE
  II.1.3)

  Kunngjøringen gjelder inngåelse av

  Gjelder anskaffelsen en rammeavtale
  II.1.4)

  Opplysninger om rammeavtale

  Rammeavtale med kun en leverandør
  Rammeavtalens varighet
  Antall år: 2
  Hvis relevant, begrunnelse for bruk av rammeavtale som overstiger fire år: 
  Anslått samlet verdi av avropene i løpet av hele rammeavtalens varighet
  Anslå totalverdi eksklusiv MVA: 64000000  NOK
  Frekvens og verdi på avropene:

  BarentsWatch anslår at hele kontrakten inkludert samtlige opsjoner har en anslått verdi på 64 MNOK ink. MVA.

  II.1.5)

  Kort beskrivelse

  Anskaffelsen skal gi BarentsWatch tilgang på ressurser for utvikling av lukkede tjenester og infrastruktur som understøtter lukkede tjenester og vil ta utgangspunkt i de operative etatenes behov for et felles ressursregister.

  Et felles ressursregister vil fremstå som en lukket tjeneste, der de enkelte ressurseiere og brukere vil ha lese- og skrivetilgang til definerte deler av registret. Så langt kan en med sikkerhet si at:

  • flere offentlige etater vil ønske å bruke systemet

  • flere etater, frivillige organisasjoner og private er ressurseiere og har i dag egne systemer av ulik kvalitet og åpenhet

  Fokus vil rettes mot offentlige, maritime brukere og maritime behov, men om nødvendig må systemet bidra med grensesnitt mot tilsvarende system rettet mot landbaserte operasjoner.

  Noen utfordringer med å utvikle et felles ressursregister er allerede identifisert og det er forventet at Leverandøren vil bidra med å løse disse:

  • Metadatakatalog vs. Katalog vs. Bestillingssystem?

  • Hvordan sikre lokal oppdatering og vedlikehold av informasjon?

  • Hvordan sikre at systemet skal kunne basere seg på entydige termer?

  • Noen brukere vil kunne stille tøffe krav til oppetid og replikering

  • Hvordan sikre grensesnitt mot andre ressursregistre og initiativ rettet mot landbaserte operasjoner?

  • Hvordan sikre at systemet balanserer godt mellom å være etatstilpasset (beslutningsstøtte) og generisk (enkelt vedlikehold)

  Leveransen skal baseres på smidig utviklingsmetodikk der krav til løsning tas frem i et samarbeid mellom BarentsWatch, Leverandør og Brukere. Leverandøren vil få en sentral rolle i utvikling av tjenester og infrastruktur. Det er derfor ønskelig med et fast team knyttet til utviklingsprosessen over tid. Leveransen vil over tid bidra med infrastrukturelementer som naturlig vil inngå i BarentsWatch sitt Etatsnettverk og Tjenestebuss. Infrastruktur skal gjøres tilgjengelig for andre tjenesteutviklings-prosjekter når den er tilstrekkelig moden.

  Leverandøren vil være sentral i hele utviklingsprosessen fra ide, planlegging og utvikling til forvaltning av løsningen. Når løsningen er moden for det vil Leverandøren bistå i å utarbeide dokumentasjon for å overføre forvaltning av løsning til tredjepart.

  II.1.6)

  CPV-klassifisering

  Hovedvokabular
  48000000   Programvare og informasjonssystemer
  Tilleggsvokabular
  48300000   Programvare for dokumentopprettelse, tegning, bilde, tidsplanlegging og produktivitet
  48800000   Informasjonssystemer og servere
  II.1.7)

  Opplysninger om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)

  Er anskaffelsen underlagt WTO/GPA:  Ja
  II.1.8)

  Delkontrakter

  Vil kontrakten bestå av delkontrakter:  Nei
  II.1.9)

  Opplysninger om alternative tilbud

  Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning:  Nei
  II.2)

  Leveransens mengde eller omfang

  II.2.1)

  Totalleveransens mengde eller omfang:

  BarentsWatch skal anskaffe et team sammensatt av fire ressurser på fast fulltid.

  BarentsWatch anslår at den samlede verdien på kontrakten er omtrent 64 000 000 NOK inkludert alle opsjoner.

  II.2.2)

  Opplysninger om opsjoner

  Opsjoner: Ja
  Beskriv disse opsjonene:

  Utover det faste teamet er det opsjon på 4 ekstra ressurser som skal kunne tas ut på større og mindre oppdrag tilknyttet hovedoppdraget.

  II.2.3)

  Opplysninger om forlengelse

  Kontrakten kan forlenges: Ja
  Oppgi antall mulige forlengelser:  2
  Hvis kontrakten(e) kan forlenges: forventet tidsramme forpåfølgende kontraktene: 
  antall måneder: 12
  II.3)

  Kontraktens varighet

  Varighet i måned(er): 024 

  Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske opplysninger

  III.1)

  Betingelser i kontrakten

  III.1.4)

  Andre særlige vilkår

  Det gjelder særlige vilkår for oppfyllelse av kontrakten: Nei
  III.2)

  Kvalifikasjonskrav

  III.2.1)

  Krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Det kreves at leverandøren har et lovlig etablert foretak.

  Firmaattest eller tilsvarende fra søkerens hjemland.

  Utenlandske leverandører skal fortrinnsvis levere tilsvarende attester på norsk. Dokumentasjon på engelsk aksepteres.

  III.2.2)

  Økonomisk og finansiell kapasitet

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Kredittvurdering fra virksomhet med konsesjon for kredittopplysningsvirksomhet fra Datatilsynet. Vurderingen skal baseres på sist kjente regnskapstall med en angivelse om hvordan kredittvurderingen har utviklet seg siste to år.

  Eventuelle minste standardnivåer:

  Det kreves at leverandøren har god økonomi med dette menes: Leverandøren skal være kredittverdig, ha tilfredsstillende likviditet og lav konkursrisiko.

  III.2.3)

  Tekniske og faglige kvalifikasjoner

  Informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å evaluere om kravene blir tilfredsstilt:

  Det skal legges ved tilbudet referanseliste til foretakets viktigste relevante leveranser de siste 3 årene, inkludert deres verdi, relevans, tidspunkt, og mottaker.

  Se kvalifikasjonsgrunnlag

  Eventuelle minste standardnivåer:

  Det kreves erfaring fra tilsvarende eller relevante oppdrag/leveranser av samme omfang, karakter og kompleksitet.

  Det skal dokumenteres kompetanse på områdene:

  • Teknisk utviklingskompetanse

  • Systemarkitektur, systemdesign og systemutvikling

  • Prosjektledelse og smidig metodikk

  Se kvalifikasjonsgrunnlag

  Del IV: Prosedyre

  IV.1)

  Type prosedyre

  IV.1.1)

  Type prosedyre

  Konkurranse med forhandling
  Er tilbyderne i forhandlet prosedyre allerede blitt utvalgt:  Nei
  IV.1.2)

  Begrensning av antall leverandører som vil bli invitert til å delta

  Planlagt minimum  3  og  maks antall  6
  List opp kriteriene som vil bli benyttet for å begrense antall tilbydere: 

  1. Leverandørens synliggjorte kompetanse

  2. Leverandørens synliggjorte kapasitet.

  Se kvalifikasjonsgrunnlag

  IV.1.3)

  Reduksjon av antall tilbud under konkurranse med forhandlinger eller ved konkurransepreget dialog

  Vil det bli benyttet en faseoppdelt prosedyre for å gradvis redusere antall løsninger som skal drøftes eller tilbud det skal forhandles om:  Ja
  IV.2)

  Tildelingskriterier

  IV.2.1)

  Tildelingskriterier

  Det økonomisk mest fordelaktige tilbud vurdert på grunnlag av , kriterier og vekting fastsatt i konkurransegrunnlaget
  IV.2.2)

  Opplysninger om elektronisk auksjon

  Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: Nei
  IV.3)

  Administrative opplysninger

  IV.3.1)

  Saksnummer hos oppdragsgiver

  2014/1276

  IV.3.2)

  Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt

  Nei
  IV.3.3)

  Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokumenter (gjelder ikke ved dynamisk innkjøpsordning)

  Må det betales for utlevering/tilgang til dokumentene: Nei
  IV.3.4)

  Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

  25.04.2014 - 12:00
  IV.3.6)

  Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse

  Annet: 

  Norsk

  Del VI: Supplerende opplysninger

  VI.1)

  Opplysninger om gjentakende innkjøp

  Berører kunngjøringen gjentakende innkjøp: Nei
  VI.2)

  Opplysninger om EU-midler

  Vedrører kontrakten et prosjekt/program som er finansiert med EU-midler: Nei
  VI.5)

  Dato for publisering av denne kunngjøring:

  26.3.2014

  Du forlater nå Doffin

  for et annet system